SERWIS INFORMACYJNY O CHEMSEX DLA GEJÓW I BISEKSUALNYCH MĘŻCZYZN

polityka prywatności

Ogólne warunki korzystania ze strony

 • Treść strony chemsex.pl jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i przedstawia ogólne informacje dotyczące poruszanych na niej zagadnień. Może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych na tej stronie odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika, za którą Społeczny Komitet ds. AIDS nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem osoby korzystającej z serwisu jest upewnienie się, że wszelkie informacje dostępne za pośrednictwem strony chemsex.pl są adekwatne, aktualne i dokładne.
 • Materiały zawarte na stronie chemsex.pl, takie jak dokumenty, pliki, tekst i grafika, są chronione prawem autorskim, przepisami o znakach towarowych, prawami do wzorów, prawami do baz danych i innymi prawami własności intelektualnej, które są własnością Społecznego Komitetu ds. AIDS lub podmiotów trzecich.
 • Dopuszczone jest drukować strony na potrzeby własnego użytku. Możliwe jest także rozpowszechnianie zawartych na niej treści, pod warunkiem, że nie jest to związane z osiąganiem zysku. Każde inne użycie strony jest zabronione bez uzyskania uprzedniej zgody.
 • Jeśli którykolwiek z tych podanych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niemożliwy do wyegzekwowania na podstawie przepisów jakiegokolwiek państwa lub kraju, dla którego przepisy te mają zastosowanie, wówczas w zakresie i jurysdykcji, w której warunek ten jest niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zostaną one oddzielone i usunięte z niniejszych warunków, zaś pozostałe warunki pozostaną ważne i będą nadal wiążące i wykonalne.
 • Warunki korzystania ze strony podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, które obejmuje wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów.
 • Społeczny Komitet ds. AIDS, jego członkowie, pracownicy, kontrahenci lub dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku lub w inny sposób związane z korzystaniem ze strony chemsex.pl lub jakichkolwiek informacji, usług lub treści zawartych na stronie chemsex.pl.

Zakres zbieranych danych

Administratorem zbieranych danych jest Stowarzyszenie Społeczny Komitet ds. AIDS z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 4/11, identyfikujące się numerem NIP 521-125-54-49, REGON 010329637 i zarejestrowane w KRS pod numerem 0000047332. Kontakt: office@skaids.org

Wszelkie gromadzone dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania stroną chemsex.pl, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu. Podczas wizyty na stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP (anonimizowany), typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na stronę, adres URL strony poprzednio odwiedzanej. Adresy IP w plikach dzienników serwera są zanonimizowane i nie można ich przypisać konkretnej osobie. Dane są wykorzystywane wyłącznie do oceny działania i bezpieczeństwa strony chemsex.pl oraz do optymalizacji jej oferty, dla generowania statystyk odwiedzin strony (za pomocą narzędzia Google Analytics), co umożliwia sprawne administrowanie serwisem, zapewnienie mu wysokiej jakości merytorycznej, zapobieganie powstawaniu błędów w jego działaniu.

Użytkownicy mogą przeglądać stronę chemsex.pl anonimowo, nie jest wymagana rejestracja, nie są stosowane żadne narzędzia identyfikacji Użytkowników. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis.

Żadne gromadzone dane nie są przekazywane innym podmiotom, nie są one udostępniane nikomu, chyba że wynika to z żądania organów państwa na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Przetwarzanie danych osobowych

W przypadku przesłania wiadomości e-mail do twórców serwisu gromadzone są dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne, podane w przesłanej wiadomości. Administratorem zbieranych danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczny Komitet ds. AIDS z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 4/11, identyfikujące się numerem NIP 521-125-54-49, REGON 010329637 i zarejestrowane w KRS pod numerem 0000047332. Kontakt: office@skaids.org. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Społecznego Komitetu ds. AIDS – realizacja jego celów statutowych dla dobra społecznego i informowanie o działalności społecznej.  Dane te są przechowywane wyłącznie na czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a następnie kasowane. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Społeczny Komitet ds. AIDS ma następujące prawa:

 • prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas

danych osobowych;

 • prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych prawo do przenoszenia danych
 • prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz
 • prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji
 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo wniesienia skargi do RODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Strona powstała przy wsparciu European AIDS Treatment Group w ramach projektu CoPE.

Zadanie współfinansowane ze środków m. st. Warszawy.

ZWIŃ